You are here: Start WIEDZA ARTYKUŁY RÓŻNE Ustawa o Ochronie Zwierząt

Ustawa o Ochronie Zwierząt


PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE WŁAŚCICIELI MALAMUTÓW

Każdy z nas, właścicieli psów (nie tylko malamutów) powinien zapoznać się z Ustawą o Ochronie Zwierząt oraz z lokalnymi uregulowaniami które obowiązują w naszej gminie, mieście, powicie czy województwie. Jednak nie każdy z nas ma na tyle dużo czasu i cierpliwości aby „przebrnąć” przez zawiłości paragrafów, ustaw, rozporządzeń. Dlatego proponuję poniżej wyciąg z najważniejszych rozporządzeń lokalnych obowiązujących w większości miast oraz z obowiązującej Ustawy o Ochronie Zwierząt. Znajomość tych przepisów jest nie tylko obowiązkowa dla nas właścicieli ze względu na to że posiadamy psy, może być też ona przydatna kiedy trzeba zareagować gdy psu z naszego otoczenia dzieje się krzywda!

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania.

Organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.

Zwierzę domowe to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza.

Humanitarne traktowanie zwierząt to traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę.

Okrutne traktowanie to wymienione w ustawie o ochronie zwierząt przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz inne postępowanie właściciela bądź innej osoby, prowadzące do skutków porównywalnych ze skutkami znęcania się.

Pielęgnacja to wszystkie aspekty relacji pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, w szczególności uruchamiane przez człowieka zasoby materialne i niematerialne, aby uzyskać i utrzymać u zwierzęcia stan fizyczny i psychiczny, w którym najlepiej ono znosi warunki bytowania narzucone przez człowieka.

Rażącym zaniedbanie to drastyczne odstępstwo od określonych w ustawie o ochronie zwierząt norm postępowania ze zwierzęciem, a w szczególności w zakresie utrzymywania zwierzęcia w stanie zagłodzenia, brudu, nieleczonej choroby, w niewłaściwym pomieszczeniu i nadmiernej ciasnocie.

Właściwe warunki bytowania to zapewnienie zwierzęciu możliwości egzystencji, zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku.

Nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi jest zabronione. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień w tym

- bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn

- złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt

- porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje

- organizowanie walk zwierząt.

Zwierzę traktowane w sposób niehumanitarny może być odebrane właścicielowi !

◊ szczególne okrucieństwo zabijającego zwierzę to przedsiębranie przez sprawcę działań charakteryzujących się drastycznością form i metod zadawania śmierci, a zwłaszcza zadawanie śmierci w sposób wyszukany lub powolny, obliczony z premedytacją na zwiększenie rozmiaru cierpień i czasu ich trwania;

Kto zabija, uśmierca zwierzę (…) z naruszeniem przepisów albo znęca się nad nim  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

◊ Jeżeli sprawca czynu działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt sprawuje Inspekcja Weterynaryjna.

 

Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

◊ ponoszenie pełnej odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych zwierząt.

◊ są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt oraz w szczególności do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku.

◊ stały i skuteczny dozoru nad nimi.

◊ Zwierzęta agresywne lub mogące wzbudzać zagrożenie dla otoczenia winny być prowadzone pojedynczo, wyłącznie przez osoby dorosłe. Zwierzęta te muszą być prowadzone w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi kontroli.

◊ Na tereny przeznaczone do wspólnego użytku psy należy wyprowadzać na smyczy, a agresywne nadto w kagańcach.

◊ Na terenie nieruchomości może przebywać na swobodzie pies, o ile przebywanie takie nie jest uciążliwe dla sąsiadów i innych osób, a nieruchomość posiada ogrodzenie uniemożliwiające wydostanie się psu poza teren nieruchomości. Ponadto w widocznym miejscu umieszcza się tablicę ostrzegawczą.

◊ Zabrania się pozostawiania psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub nieużytkowanych.

◊ Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Odchody należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne.(…)

◊ Przy przewozie i przenoszeniu zwierząt domowych utrzymujący je zobowiązani są stosować środki ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania czystości w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

◊ Psy przebywające na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku powinny posiadać identyfikator, trwale przymocowany do obroży, umożliwiający ustalenie jego właściciela. Zaleca się elektroniczne znakowanie psów (czipowanie).

UWAGA: Zwierzę przebywające na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku bez opieki będzie przewiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

◊ Zapewnienie  mu pomieszczenia chroniącego przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

Spuszczania psa ze smyczy:

◊ W miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy i kagańca pod warunkiem zachowania przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli zachowania psa za wyjątkiem psów rasy uznanej za agresywną lub mieszańce tych ras, które muszą mieć nałożony kaganiec.

◊ Psy mogą być zwolnione ze smyczy na obszarach wyznaczonych.

Zakazy: Psów i innych zwierząt domowych nie wprowadza się do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów wspólnego użytku, jeśli wynika to z wyraźnego oznakowania oraz na tereny placów gier i zabaw dla dzieci.

Nie dotyczy to psów- przewodników osób niewidomych i psów-opiekunów osób niepełnosprawnych. Psy te muszą posiadać wyraźne oznakowanie.

Zabrania się grzebania zwłok zwierząt domowych poza grzebowiskami zwłok zwierzęcych i ich części.

 

Utrzymujący psy (…) zobowiązani są do posiadania dowodu aktualnych szczepień ochronnych wymaganych bądź zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne.

PSY PRACUJĄCE: dotyczy właścicieli uprawiających jakąkolwiek formę aktywności/sportu ze swoimi psami.

◊  Osoba wykorzystująca zwierzęta do pracy ma obowiązek zapewnić im, w ciągu każdej doby, wypoczynek dla regeneracji sił, właściwy dla danego gatunku.

◊  Warunki występów, treningów i tresury oraz metody postępowania ze zwierzętami wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych nie mogą zagrażać ich życiu i zdrowiu ani powodować cierpienia. Zabrania się wykorzystywania zwierząt w widowiskach i sportach noszących znamiona okrucieństwa, w szczególności zabrania się organizowania walk z udziałem(…)psów.

Opracowanie: Iwona Lenarczyk-Małecka

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania bez zgody właścicieli serwisu ARKTYCZNE SNIEZNIAKI

Template by Joomla Themes & Copywriter.

stat4u